Privacy

Via het PGB Portaal kunnen Zorgkantoren, Gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitvoering geven aan een aantal aan hen opgedragen wettelijke taken en kunt u als budgethouder uw persoonsgebonden budget (pgb) beheren. In het PGB Portaal worden persoonsgegevens verwerkt. Met verwerken worden alle handelingen met betrekking tot persoonsgegevens bedoeld, zoals opslaan, delen en vernietigen. In deze privacyverklaring lichten wij – Zorgkantoren, Gemeenten en de SVB – toe op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.

I. De verantwoordelijke partijen

De volgende partijen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het PGB Portaal.

De Gemeente

De Gemeente heeft op grond van de Jeugdwet (Jw) en de Wet op de maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) als taak om inwoners toe te leiden naar hulp en ondersteuning. Om deze taak uit te kunnen voeren, moet de Gemeente persoonsgegevens verwerken. Om de inwoners met een pgb te faciliteren, gebruikt de Gemeente (onder andere) het PGB Portaal. De gemeente is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij ten behoeve van haar wettelijke taken (in het PGB Portaal) van u verwerkt.

Het Zorgkantoor

Het Zorgkantoor is vanuit haar taak verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorgkantoor gebruikt daartoe (onder andere) ook het PGB Portaal.

De SVB

De SVB is vanuit haar taak verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de Wlz, de JW en de Wmo. De SVB gebruikt daartoe (onder andere) ook het PGB Portaal.

Verwerkingsverantwoordelijkheden

De Gemeente, het Zorgkantoor en de SVB zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Jw, Wmo en Wlz ‘verwerkingsverantwoordelijken’. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. Zij mogen gebruik maken van het PGB Portaal zolang ze daarmee blijven voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

De Gemeente, het Zorgkantoor en de SVB zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en bezwaren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Zij kunnen u daarnaast verder informeren over welke specifieke persoonsgegevens zij van u verwerken.

De Gemeente, het Zorgkantoor en de SVB zijn voor bepaalde aspecten van het PGB Portaal gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk, bijvoorbeeld voor de algehele beveiliging van het PGB Portaal en het gezamenlijke informeren van betrokkenen over de verwerkingen die plaatsvinden binnen het PGB Portaal. Om uitvoering te geven aan de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid hebben de Gemeente, het Zorgkantoor en de SVB afspraken vastgelegd in een zogenoemde ‘Onderlinge Regeling PGB Portaal’.

Voor de contactgegevens van de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken en de coördinerende Functionaris Gegevensbescherming (FG) verwijzen wij naar hoofdstuk X van deze privacyverklaring

Verwerker

De Gemeenten, Zorgkantoren en de SVB hebben het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) verzocht om als beheerder van het PGB Portaal op treden. VWS treedt daarbij op als 'verwerker'.

II. Type persoonsgegevens die worden verwerkt

In het PGB Portaal kunnen verschillende soorten persoonsgegevens worden verwerkt. Het gaat daarbij om:

 • Persoonsgegevens van de budgethouder, waaronder: naam, geslacht, BSN, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, loonstrookgegevens, en tot slot eventuele gegevens over de gezondheid van de budgethouder (bijv. een indicatie van de geleverde zorg) die zijn opgenomen in de zorgovereenkomst en de declaratie.
 • Persoonsgegevens van de vertegenwoordiger van de budgethouder, waaronder: aard van de relatie met de budgethouder, NAW-gegevens, geslacht, BSN, (eventueel) KvK-nummer en telefoonnummer en e-mailadres.
 • Persoonsgegevens van de zorgverlener, waaronder: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de IBAN van de zorgverlener, de tenaamstelling van de IBAN, loonstrookgegevens, (eventueel) KvK-nummer en (eventueel) de AGB-code. Het is tot slot mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt in de vorm van een ziek- en herstelmelding of een zwangerschapsmelding.
 • Persoonsgegevens van de medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijken, waaronder naam medewerker, inloggegevens en loggegevens.

III. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerkingen in het PGB Portaal

Met het PGB Portaal kan het budgetbeheer van een pgb binnen de Wmo, Jw en Wlz op een voor alle partijen eenvoudige en overzichtelijke worden uitgevoerd. De verwerking van persoonsgegevens in het PGB Portaal vindt plaats ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de hierna genoemde wettelijke grondslagen.
 

 1. Identificeren en registreren van budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners

  Budgethouders, vertegenwoordigers van budgethouders en zorgverleners dienen bij het eerste gebruik van het PGB Portaal hun profielgegevens op te geven. De profielgegevens worden automatisch opgehaald indien u via het PGB Portaal een zorgovereenkomst of declaratie opstelt. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
   
  • Persoonsgegevens van de budgethouder of diens vertegenwoordiger, waaronder naam, geslacht, BSN, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummers, IBAN en tenaamstelling IBAN.
  • Persoonsgegevens van de zorgverlener, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de IBAN van de zorgverlener, de tenaamstelling van de IBAN, (eventueel) KvK-nummer en (eventueel) de AGB-code.
    
  Op grond van welke wettelijke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
   
  • Het verwerken van de profielgegevens van de budgethouder, diens vertegenwoordiger en de zorgverlener is noodzakelijk voor de uitvoering van de publieke taken van de Gemeente, het Zorgkantoor en de SVB (artikel 6 lid 1, aanhef en onder e, AVG, artikelen 5.1.1 en 5.1.4 Wmo, artikelen 7.4.0 en 8.4.2 Jw, artikelen 9.1.2 en 9.1.3 lid 1 onder c Wlz).
  • De Gemeente, het Zorgkantoor en de SVB zijn wettelijk verplicht tot het verwerken van het BSN van de budgethouder en diens vertegenwoordiger (artikel 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG, artikel 5.2.9 Wmo, artikelen 7.2.1 en 7.4.0 Jw, artikel 9.1.1 Wlz en artikelen 4 en 6 t/m 9 Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg). De juistheid van de profielgegevens wordt door middel van een koppeling met het basisregistratie personen (BRP) gecontroleerd.
    
 2. Opslaan en controleren van zorgovereenkomsten

  U bent als budgethouder wettelijk verplicht om een zorgovereenkomst aan te gaan met de zorgverlener of derden die ten laste van het pgb betalingen ontvangen (artikel 2a Uitvoeringsregeling Wmo, artikel 8a Regeling Jeugdwet en artikel 5.16 Regeling langdurige zorg). De inhoud van de modelzorgovereenkomst wordt vastgesteld door de SVB. De door u en de zorgverlener ondertekende zorgovereenkomst wordt opgeslagen in het PGB Portaal en vervolgens via het PGB Portaal gedeeld met de Gemeente of het Zorgkantoor van wie u een pgb ontvangt. Ook de SVB verwerkt de zorgovereenkomst om betalingen te kunnen verrichten ten laste van het pgb en het budgetbeheer uit te voeren.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
  • Persoonsgegevens van de (vertegenwoordiger van de) budgethouder, waaronder de achter (1) genoemde profielgegevens van de zorgbeschrijving, eventuele (bijzondere) persoonsgegevens in de standaardafspraken en de overige afspraken.
  • Persoonsgegevens van de zorgverlener, waaronder de achter (1) genoemde profielgegevens, (eventueel) de aard van de familierelatie met de budgethouder en de persoonsgegevens in de standaardafspraken en overige afspraken.
    
  Op grond van welke wettelijke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

  De verwerking van de zorgovereenkomst door de Gemeenten, Zorgkantoren en de SVB kan worden gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

   
  • U bent wettelijk verplicht tot het verstrekken van de zorgovereenkomst aan de Gemeente of het Zorgkantoor van wie u pgb ontvangt (artikel 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG, artikel 2a lid 3 Uitvoeringsregeling Wmo, artikel 8a lid Regeling Jeugdwet en artikel 5.16 lid 3 Regeling langdurige zorg).
  • De verwerking van de (bijzondere) persoonsgegevens in de zorgovereenkomst door de Gemeente of het Zorgkantoor is noodzakelijk ter uitvoering van hun publieke taak, namelijk het verstrekken van het pgb en het controleren van de geleverde zorg (artikel 6 lid 1, aanhef en onder e, AVG, artikel 2.3.6 Wmo, artikel 2a leden 3 en 4 Uitvoeringsregeling Wmo, artikel 8.1.1 Jw, artikel 8a leden 3 en 4 Regeling Jeugdwet, artikel 3.3.3 Wlz en artikel 5.16 leden 3 en 4 Regeling langdurige zorg).
  • Het verwerken van de zorgovereenkomst door de SVB is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van de SVB, namelijk het verrichten van betalingen ten laste van het pgb en het uitvoeren van het budgetbeheer (artikel 6 lid 1, aanhef en onder e, AVG, artikel, artikel 2.6.2. Wmo, artikel 2a leden 3 en 5 Uitvoeringsregeling Wmo, artikel 8.1.8 Jw, artikel 8a leden 3 en 5 Regeling Jeugdwet, artikel 3.3.3 lid 7 Wlz en artikel 5.16 leden 3 en 5 Regeling langdurige zorg.
    
  Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt en zo ja, op grond van welke doorbrekingsgrond vindt dit plaats?
   
  • Het zorgkantoor, de gemeente en de SVB verwerken gezondheidsgegevens van de budgethouder, namelijk een indicatie van de te leveren/geleverde zorg in de zorgovereenkomst en de declaratie. De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is noodzakelijk voor redenen van zwaarwegend algemeen belang, te weten de uitvoering van de Jw, Wmo en de Wlz (artikel 9 lid 2, aanhef en onder g, AVG, artikel 5.1.1 en 5.1.4 Wmo, artikel 7.4.0 en 8.4.2 Jw, artikel 9.1.2 en artikel 9.1.3 lid 1 onderdeel c Wlz). De SVB krijgt overigens geen inzage in de zorgbeschrijving
 3. Uitbetaling van ingediende declaraties en/of maandlonen

  De SVB, Gemeenten en Zorgkantoren verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het (laten) uitbetalen van ingediende declaraties en maandlonen ten laste van het pgb.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
   
  • Persoonsgegevens van de budgethouder en de zorgverlener, waaronder de achter (1) en (2) genoemde persoonsgegevens, een indicatie van het aantal uren verleende zorg, het type bijkomende zorgkosten of de hoogte van de feestdagenuitkering, eventuele persoonsgegevens die zijn opgenomen in de factuur en tot slot het totale budget van de budgethouder.
    
  Op grond van welke wettelijke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
   
  • Het verwerken van de declaraties door de SVB is noodzakelijk voor het namens de Gemeente of het Zorgkantoor verrichten van betalingen ten laste van het pgb en het uitvoeren van het budgetbeheer (artikel 6 lid 1, aanhef en onder e, AVG, artikel 2.6.2 Wmo, artikel 8.1.8 Jw en artikel 3.3.3 lid 7 Wlz).
    
  Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt en zo ja, op grond van welke doorbrekingsgrond vindt dit plaats?
   
  • Het Zorgkantoor, de Gemeente en de SVB verwerken gezondheidsgegevens van de budgethouder indien de declaratie een indicatie geeft van de geleverde zorg.
  • De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is noodzakelijk voor redenen van zwaarwegend algemeen belang, te weten de uitvoering van de Jw, Wmo en de Wlz (artikel 9 lid 2, aanhef en onder g, AVG, artikel 5.1.1 en 5.1.4 Wmo, artikel 7.4.0 en 8.4.2 Jw, artikel 9.1.2 en artikel 9.1.3 lid 1 onderdeel c Wlz).
    
 4. Administreren van ziekte of zwangerschap van zorgverleners

  U dient als budgethouder in het PGB Portaal te registreren wanneer een zorgverlener wegens ziekte of zwangerschap (of andere vorm van verlof) niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten. U bent hiertoe verplicht indien u een overeenkomst van opdracht, een overeenkomst met een partner of een familielid of een arbeidsovereenkomst bent aangegaan. Het wegvallen van de zorgverlener kan namelijk van invloed zijn op de betalingen die de SVB namens de Gemeente of het Zorgkantoor verricht.

  Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
   
  • Persoonsgegevens van de zorgverlener in de zwangerschapsmelding, waaronder naam, BSN, de datum van de ziekmelding, de datum dat de zorgverlener weer is gaan werken, het verblijfadres van de zorgverlener, het percentage dat de zorgverlener helemaal of gedeeltelijk in staat is om te werken.
  • Persoonsgegevens van de zorgverlener in de zwangerschapsmelding, waaronder de datum van de zwangerschapsmelding, de verlofdatum en de verwachtte bevallingsdatum.

  Op grond van welke wettelijke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
   
  • U bent als budgethouder wettelijk verplicht tot het doen van een ziek-, herstel- of zwangerschapsmelding, aangezien dit directe gevolgen kan hebben voor de betalingen ten laste van het pgb (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, AVG, artikel 2.6.2 Wmo, artikel 8.1.8 Jw en artikel 3.3.3 lid 7 Wlz).
  • De SVB verwerkt de ziekte-, herstel of zwangerschapsmelding, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar wettelijke taak, in het bijzonder het doen van betalingen ten laste van het pgb. Voor zover sprake is van een arbeidsovereenkomst, is de verwerking bovendien noodzakelijk, omdat de SVB de budgethouder ondersteunt bij zijn werkgeverstaken (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, AVG, artikel 2.6.2 Wmo, artikel 8.1.8 Jw en artikel 3.3.3 lid 7 Wlz).
  • Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor minimaal vier dagen per week, stuurt de SVB een zwangerschapsmelding door aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), zodat het UWV kan vaststellen of de zorgverlener een zwangerschapsuitkering ontvangt. Deze verwerking is noodzakelijk om de publieke taken van de SVB en het UWV uit te voeren (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, AVG, artikel 2.6.2 Wmo, artikel 8.1.8 Jw en artikel 3.3.3 lid 7 Wlz).

  Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt en zo ja, op grond van welke doorbrekingsgrond vindt dit plaats?
   
  • Ja, de ziekte-, herstel- en zwangerschapsmelding zeggen iets over de gezondheid van de zorgverlener en zijn aldus bijzondere persoonsgegevens. De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, te weten de uitvoering van de Jw, Wmo en de Wlz (artikel 9 lid 2 aanhef en onder g, AVG, artikel 5.1.1 en 5.1.4 Wmo, artikel 7.4.0 en 8.4.2 Jw, artikel 9.1.2 en artikel 9.1.3 lid 1 onderdeel c Wlz).
  • Voor zover sprake is van een arbeidsovereenkomst, verwerkt de SVB de ziekte-, herstel- en zwangerschapsmelding ten behoeve van het ondersteunen van de budgethouder bij zijn werkgeverstaken (artikel 9 lid 2 sub b AVG jo. artikel 30, eerst lid, sub a UAVG, artikel 5.1.1 en 5.1.4 Wmo, artikel 7.4.0 en 8.4.2 Jw, artikel 9.1.2 en artikel 9.1.3 lid 1 onderdeel c Wlz).
    
 5. Delen van informatie aan, en het onderhouden van contact met, budgethouders over het PGB

  Het PGB Portaal wordt tot slot door de Gemeente, het Zorgkantoor en de SVB gebruikt voor het delen van informatie aan, en het onderhouden van contact met budgethouders en diens vertegenwoordiger.
   
 6. Technische en analytische doeleinden

  Het PGB Portaal maakt gebruik van cookies. Persoonsgegevens die door middel van cookies op het PGB Portaal zijn verzameld, worden alleen gebruikt voor technische en analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

IV. Gegevensuitwisseling

Binnen het PGB Portaal kunnen de verwerkingsverantwoordelijken op een beveiligde manier gegevens uitwisselen met derden zolang dat noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Ook de gegevensuitwisseling tussen VWS en de verwerkingsverantwoordelijken vindt uitsluitend plaats als dat noodzakelijk is en volgens de wet is toegestaan. De verwerkingsverantwoordelijken kunnen u verder informeren over welke specifieke persoonsgegevens zij uitwisselen met derden. Door VWS worden uw persoonsgegevens met geen enkele andere partij dan de betrokken verwerkingsverantwoordelijken uitgewisseld behalve als:
 

 • dit verplicht is op grond van een gerechtelijk bevel, of
 • dit is vereist op grond van een wettelijk voorschrift, of,
 • dit gebeurt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokkene.

De ontvangers van uw persoonsgegevens

De volgende partijen ontvangen via het PGB Portaal (een deel van) de persoonsgegevens van (vertegenwoordigers van) budgethouders en zorgverleners:

 • de SVB, de gemeente en het zorgkantoor voor zover zijn in hun rol als (gezamenlijk) verwerkingsverantwoordelijken persoonsgegevens met elkaar uitwisselen;
 • VWS in zijn rol als verwerker door zorg te dragen voor het beheer en onderhoud van het PGB Portaal;
 • ODC-Noord, ICTU en de SVB in hun rol als subverwerker van VWS;
 • VECOZO B.V. die het berichtenverkeer van en naar het PGB Portaal verzorgt en in dat kader persoonsgegevens verwerkt;
 • Vektis C.V. die de koppeling met het AGB-register verzorgt en in dat kader persoonsgegevens uit het PGB Portaal verwerkt;
 • CompeT&T die als verwerker van de SVB de toegang tot het BRP verzorgt;
 • UWV die in specifieke gevallen van de SVB een zwangerschapsmelding ontvangt, zodat UWV kan vaststellen of de zorgverlener een zwangerschapsuitkering ontvangt.

V. Beveiliging

VWS en haar subverwerkers zijn verplicht om, conform de eisen van de Gemeente, het Zorgkantoor en de SVB zijn verplicht om het PGB Portaal passend te beveiligen. De informatiebeveiliging van het PGB Portaal vindt plaats volgens algemeen erkende normen, gebaseerd op ISO 27002, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en NEN 7510. Er zijn verschillende beveiligingsmaatregelen toegepast om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen hebben betrekking op de organisatie, de processen, techniek, en fysieke beveiliging en het voldoen aan het minimale door de Wmo, Jw en Wlz voorgeschreven beveiligingsniveau (zie artikel 7.2.5 Jw jo. artikel 6 Regeling Jeugdwet, artikel 5.2.9, zesde lid, Wmo jo. artikel 3 Uitvoeringsregeling Wmo en artikel 9.1.1, vierde lid, Wlz jo. artikel 2 Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg). De beveiligingsmaatregelen zijn vastgelegd in een beveiligingsbeleid.

VI. Geheimhoudingsverklaringen

Voor zover de Gemeente, het Zorgkantoor en de SVB een derde zoals genoemd onder IV. heeft ingeschakeld om (namens hen) persoonsgegevens te verwerken, hebben de medewerkers van de betreffende derde (bijv. de medewerkers van VWS) een specifieke geheimhoudingsverklaring ondertekend.

VII. Datalek

Indien zich een inbreuk in verband met persoonsgegevens (een datalek) voordoet, zal dit binnen de wettelijke termijnen worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Gemeenten, Zorgkantoren en de SVB hebben daartoe met elkaar en VWS afspraken gemaakt.

VIII. Bewaartermijnen

De Gemeente, het Zorgkantoor en de SVB bepalen zelfstandig hoe lang zij uw gegevens bewaren in het PGB Portaal. Bij het vaststellen van een bewaartermijn zijn de gemeente, het zorgkantoor en de SVB gebonden aan wettelijke bewaartermijnen die volgen uit de Wmo, Jw en de Wlz. Zo zijn de Gemeente en de SVB op grond van de Wmo verplicht om uw persoonsgegevens minstens 15 jaar te bewaren (artikel 5.3.4, eerste lid, Wmo).

Indien persoonsgegevens moeten worden gewist, draagt VWS in zijn rol als verwerker zorg voor de feitelijke wissing van de persoonsgegevens in het PGB Portaal.

IX. Uw rechten

Het recht op inzage, rectificatie, wissing en opslagbeperking
U heeft het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing en beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Deze rechten kunt u bij de verwerkingsverantwoordelijken inroepen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegeven
U kunt uw recht op overdraagbaarheid van gegevens niet inroepen tegen de Gemeente, het Zorgkantoor of de SVB. Dit recht is slechts van toepassing voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming of noodzakelijk is voor de uitoefening van een overeenkomst. De verwerking die plaatsvinden door de SVB, de Gemeenten en het Zorgkantoor zijn niet op deze wettelijke grondslagen gebaseerd. U kunt uw recht op overdraagbaarheid van gegevens mogelijk wel uitoefenen ten opzichte van de zorgverlener met wie u een zorgovereenkomst heeft gesloten.

Het recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen die plaatvinden in het PGB Portaal voor zover de verwerkingen zijn gebaseerd op de wettelijke grondslagen ‘gerechtvaardigd belang’ of ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een publieke taak’ (artikel 6, eerste lid, sub f of e, AVG). In onderdeel III van deze privacyverklaring is toegelicht welke verwerkingen zijn gebaseerd op artikel 6, eerste lid, sub f/e AVG.

Contactpunt
Om de uitoefening van uw rechten te vergemakkelijken hebben de gemeente, het zorgkantoor en de SVB een contactpunt (Contactpunt) ingericht. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u uw verzoek richten tot het Contactpunt. Het Contactpunt beoordeelt aan de hand van de inhoud van uw verzoek op welke verwerkingsverantwoordelijke(n) (de Gemeente, het Zorgkantoor en/of de SVB) en op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. Het Contactpunt stuurt het verzoek vervolgens door aan de betrokken partijen. De betreffende Gemeente, Zorgkantoor of de SVB handelt uw verzoek verder af.

U kunt het Contactpunt via dit formulier bereiken.

X. Vragen of klachten

Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van uw persoonsgegevens? Of heeft u vragen over uw privacy rechten, deze privacyverklaring of over hoe wij omgaan met privacy in het algemeen? Neem dan contact op met onze coördinerende Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy.

U kunt op verschillende manieren contact opnemen:

Neem contact met ons op via dit formulier of stuur een brief naar:

PGB Portaal, p/a Sociale Verzekeringsbank
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen

U ontvangt binnen een maand een reactie. Soms kunnen we uw verzoek niet meteen afhandelen en wordt de reactietermijn met nog een maand verlengd. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. U krijgt dan bericht van ons voordat de eerste maand voorbij is. Wij laten u ook weten waarom het langer duurt.

Als u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u daartoe ook contact opnemen met het Contactpunt (zie hiervoor hoofdstuk IX).

Daarnaast kunt u ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

XI. Versie Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier.

Laatst bijgewerkt op 15 juli 2019.