1. De verantwoordelijke partijen

De volgende partijen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het PGB Portaal.

De gemeente

De gemeente heeft op grond van de Jeugdwet (Jw) en de Wet op de maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) als taak om inwoners toe te leiden naar hulp en ondersteuning. Om deze taak uit te kunnen voeren, moet de gemeente persoonsgegevens verwerken. Om de inwoners met een pgb te faciliteren, gebruikt de gemeente (onder andere) het PGB Portaal. De gemeente is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zij ten behoeve van haar wettelijke taken (in het PGB Portaal) van u verwerkt.

Het zorgkantoor

Het zorgkantoor is vanuit haar taak verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor gebruikt daartoe (onder andere) ook het PGB Portaal.

De SVB

De SVB is vanuit haar taak verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de Wlz, de JW en de Wmo. De SVB gebruikt daartoe (onder andere) ook het PGB Portaal.

Verwerkingsverantwoordelijkheden

De gemeente, het zorgkantoor en de SVB zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Jw, Wmo en Wlz ‘verwerkingsverantwoordelijken’. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. Zij mogen gebruik maken van het PGB Portaal zolang ze daarmee blijven voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

De gemeente, het zorgkantoor en de SVB zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en bezwaren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Zij kunnen u daarnaast verder informeren over welke specifieke persoonsgegevens zij van u verwerken.

De gemeente, het zorgkantoor en de SVB zijn voor bepaalde aspecten van het PGB Portaal gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk, bijvoorbeeld voor de algehele beveiliging van het PGB Portaal en het gezamenlijke informeren van betrokkenen over de verwerkingen die plaatsvinden binnen het PGB Portaal. Om uitvoering te geven aan de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid hebben de gemeente, het zorgkantoor en de SVB afspraken vastgelegd in een zogenoemde ‘Onderlinge Regeling PGB Portaal’.

Voor de contactgegevens van de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken en de Centrale Functionaris Gegevensbescherming (CFG) verwijzen wij naar hoofdstuk 11 van deze privacyverklaring.

Verwerker

De gemeenten, zorgkantoren en de SVB hebben het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) verzocht om als beheerder van het PGB Portaal op treden. VWS treedt daarbij op als 'verwerker'.