3. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerkingen in het PGB Portaal

Met het PGB Portaal kan het budgetbeheer van een pgb binnen de Wmo, Jw en Wlz op een voor alle partijen eenvoudige en overzichtelijke worden uitgevoerd. De verwerking van persoonsgegevens in het PGB Portaal vindt plaats ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de hierna genoemde wettelijke grondslagen.

1. Identificeren en registreren van budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners

Budgethouders, vertegenwoordigers van budgethouders en zorgverleners dienen bij het eerste gebruik van het PGB Portaal hun profielgegevens op te geven. De profielgegevens worden automatisch opgehaald indien u via het PGB Portaal een zorgovereenkomst of declaratie opstelt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Persoonsgegevens van de budgethouder of diens vertegenwoordiger, waaronder naam, geslacht, BSN, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummers, IBAN en tenaamstelling IBAN.
 • Persoonsgegevens van de zorgverlener, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de IBAN van de zorgverlener, de tenaamstelling van de IBAN, (eventueel) KvK-nummer en (eventueel) de AGB-code.

Op grond van welke wettelijke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

 • Het verwerken van de profielgegevens van de budgethouder, diens vertegenwoordiger en de zorgverlener is noodzakelijk voor de uitvoering van de publieke taken van de gemeente, het zorgkantoor en de SVB (artikel 6 lid 1, aanhef en onder e, AVG, artikelen 5.1.1 en 5.1.4 Wmo, artikelen 7.4.0 en 8.4.2 Jw, artikelen 9.1.2 en 9.1.3 lid 1 onder c Wlz).
 • De gemeente, het zorgkantoor en de SVB zijn wettelijk verplicht tot het verwerken van het BSN van de budgethouder en diens vertegenwoordiger (artikel 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG, artikel 5.2.9 Wmo, artikelen 7.2.1 en 7.4.0 Jw, artikel 9.1.1 Wlz en artikelen 4 en 6 t/m 9 Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg). De juistheid van de profielgegevens wordt door middel van een koppeling met het basisregistratie personen (BRP) gecontroleerd.

2. Opslaan en controleren van zorgovereenkomsten

U bent als budgethouder wettelijk verplicht om een zorgovereenkomst aan te gaan met de zorgverlener of derden die ten laste van het pgb betalingen ontvangen (artikel 2a Uitvoeringsregeling Wmo, artikel 8a Regeling Jeugdwet en artikel 5.16 Regeling langdurige zorg). De inhoud van de modelzorgovereenkomst wordt vastgesteld door de SVB. De door u en de zorgverlener ondertekende zorgovereenkomst wordt opgeslagen in het PGB Portaal en vervolgens via het PGB Portaal gedeeld met de gemeente of het zorgkantoor van wie u een pgb ontvangt. Ook de SVB verwerkt de zorgovereenkomst om betalingen te kunnen verrichten ten laste van het pgb en het budgetbeheer uit te voeren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Persoonsgegevens van de (vertegenwoordiger van de) budgethouder, waaronder de achter (1) genoemde profielgegevens van de zorgbeschrijving, eventuele (bijzondere) persoonsgegevens in de standaardafspraken en de overige afspraken.
 • Persoonsgegevens van de zorgverlener, waaronder de achter (1) genoemde profielgegevens, (eventueel) de aard van de familierelatie met de budgethouder en de persoonsgegevens in de standaardafspraken en overige afspraken.

Op grond van welke wettelijke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van de zorgovereenkomst door de Gemeenten, Zorgkantoren en de SVB kan worden gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

 • U bent wettelijk verplicht tot het verstrekken van de zorgovereenkomst aan de gemeente of het zorgkantoor van wie u pgb ontvangt (artikel 6 lid 1, aanhef en onder c, AVG, artikel 2a lid 3 Uitvoeringsregeling Wmo, artikel 8a lid Regeling Jeugdwet en artikel 5.16 lid 3 Regeling langdurige zorg).
 • De verwerking van de (bijzondere) persoonsgegevens in de zorgovereenkomst door de gemeente of het zorgkantoor is noodzakelijk ter uitvoering van hun publieke taak, namelijk het verstrekken van het pgb en het controleren van de geleverde zorg (artikel 6 lid 1, aanhef en onder e, AVG, artikel 2.3.6 Wmo, artikel 2a leden 3 en 4 Uitvoeringsregeling Wmo, artikel 8.1.1 Jw, artikel 8a leden 3 en 4 Regeling Jeugdwet, artikel 3.3.3 Wlz en artikel 5.16 leden 3 en 4 Regeling langdurige zorg).
 • Het verwerken van de zorgovereenkomst door de SVB is noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van de SVB, namelijk het verrichten van betalingen ten laste van het pgb en het uitvoeren van het budgetbeheer (artikel 6 lid 1, aanhef en onder e, AVG, artikel, artikel 2.6.2. Wmo, artikel 2a leden 3 en 5 Uitvoeringsregeling Wmo, artikel 8.1.8 Jw, artikel 8a leden 3 en 5 Regeling Jeugdwet, artikel 3.3.3 lid 7 Wlz en artikel 5.16 leden 3 en 5 Regeling langdurige zorg.

Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt en zo ja, op grond van welke doorbrekingsgrond vindt dit plaats?

 • Het zorgkantoor, de gemeente en de SVB verwerken gezondheidsgegevens van de budgethouder, namelijk een indicatie van de te leveren/geleverde zorg in de zorgovereenkomst en de declaratie. De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is noodzakelijk voor redenen van zwaarwegend algemeen belang, te weten de uitvoering van de Jw, Wmo en de Wlz (artikel 9 lid 2, aanhef en onder g, AVG, artikel 5.1.1 en 5.1.4 Wmo, artikel 7.4.0 en 8.4.2 Jw, artikel 9.1.2 en artikel 9.1.3 lid 1 onderdeel c Wlz). De SVB krijgt overigens geen inzage in de zorgbeschrijving.

3. Uitbetaling van ingediende declaraties en /of maandlonen

De SVB, gemeenten en zorgkantoren verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het (laten) uitbetalen van ingediende declaraties en maandlonen ten laste van het pgb.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Persoonsgegevens van de budgethouder en de zorgverlener, waaronder de achter (1) en (2) genoemde persoonsgegevens, een indicatie van het aantal uren verleende zorg, het type bijkomende zorgkosten of de hoogte van de feestdagenuitkering, eventuele persoonsgegevens die zijn opgenomen in de factuur en tot slot het totale budget van de budgethouder.

Op grond van welke wettelijke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

 • Het verwerken van de declaraties door de SVB is noodzakelijk voor het namens de gemeente of het zorgkantoor verrichten van betalingen ten laste van het pgb en het uitvoeren van het budgetbeheer (artikel 6 lid 1, aanhef en onder e, AVG, artikel 2.6.2 Wmo, artikel 8.1.8 Jw en artikel 3.3.3 lid 7 Wlz).

Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt en zo ja, op grond van welke doorbrekingsgrond vindt dit plaats?

 • Het zorgkantoor, de gemeente en de SVB verwerken gezondheidsgegevens van de budgethouder indien de declaratie een indicatie geeft van de geleverde zorg.
 • De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is noodzakelijk voor redenen van zwaarwegend algemeen belang, te weten de uitvoering van de Jw, Wmo en de Wlz (artikel 9 lid 2, aanhef en onder g, AVG, artikel 5.1.1 en 5.1.4 Wmo, artikel 7.4.0 en 8.4.2 Jw, artikel 9.1.2 en artikel 9.1.3 lid 1 onderdeel c Wlz).

4. Administreren van ziekte of zwangerschap van zorgverleners

U dient als budgethouder in het PGB Portaal te registreren wanneer een zorgverlener wegens ziekte of zwangerschap (of andere vorm van verlof) niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten. U bent hiertoe verplicht indien u een overeenkomst van opdracht, een overeenkomst met een partner of een familielid of een arbeidsovereenkomst bent aangegaan. Het wegvallen van de zorgverlener kan namelijk van invloed zijn op de betalingen die de SVB namens de gemeente of het zorgkantoor verricht.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Persoonsgegevens van de zorgverlener in de zwangerschapsmelding, waaronder naam, BSN, de datum van de ziekmelding, de datum dat de zorgverlener weer is gaan werken, het verblijfadres van de zorgverlener, het percentage dat de zorgverlener helemaal of gedeeltelijk in staat is om te werken.
 • Persoonsgegevens van de zorgverlener in de zwangerschapsmelding, waaronder de datum van de zwangerschapsmelding, de verlofdatum en de verwachtte bevallingsdatum.

Op grond van welke wettelijke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

 • U bent als budgethouder wettelijk verplicht tot het doen van een ziek-, herstel- of zwangerschapsmelding, aangezien dit directe gevolgen kan hebben voor de betalingen ten laste van het pgb (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, AVG, artikel 2.6.2 Wmo, artikel 8.1.8 Jw en artikel 3.3.3 lid 7 Wlz).
 • De SVB verwerkt de ziekte-, herstel of zwangerschapsmelding, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar wettelijke taak, in het bijzonder het doen van betalingen ten laste van het pgb. Voor zover sprake is van een arbeidsovereenkomst, is de verwerking bovendien noodzakelijk, omdat de SVB de budgethouder ondersteunt bij zijn werkgeverstaken (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, AVG, artikel 2.6.2 Wmo, artikel 8.1.8 Jw en artikel 3.3.3 lid 7 Wlz).
 • Wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor minimaal vier dagen per week, stuurt de SVB een zwangerschapsmelding door aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), zodat het UWV kan vaststellen of de zorgverlener een zwangerschapsuitkering ontvangt. Deze verwerking is noodzakelijk om de publieke taken van de SVB en het UWV uit te voeren (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, AVG, artikel 2.6.2 Wmo, artikel 8.1.8 Jw en artikel 3.3.3 lid 7 Wlz).

Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt en zo ja, op grond van welke doorbrekingsgrond vindt dit plaats?

 • Ja, de ziekte-, herstel- en zwangerschapsmelding zeggen iets over de gezondheid van de zorgverlener en zijn aldus bijzondere persoonsgegevens. De verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, te weten de uitvoering van de Jw, Wmo en de Wlz (artikel 9 lid 2 aanhef en onder g, AVG, artikel 5.1.1 en 5.1.4 Wmo, artikel 7.4.0 en 8.4.2 Jw, artikel 9.1.2 en artikel 9.1.3 lid 1 onderdeel c Wlz).
 • Voor zover sprake is van een arbeidsovereenkomst, verwerkt de SVB de ziekte-, herstel- en zwangerschapsmelding ten behoeve van het ondersteunen van de budgethouder bij zijn werkgeverstaken (artikel 9 lid 2 sub b AVG jo. artikel 30, eerst lid, sub a UAVG, artikel 5.1.1 en 5.1.4 Wmo, artikel 7.4.0 en 8.4.2 Jw, artikel 9.1.2 en artikel 9.1.3 lid 1 onderdeel c Wlz).

5. Delen van informatie aan, en het onderhouden van contact met, budgethouders over het PGB

Het PGB Portaal wordt tot slot door de gemeente, het zorgkantoor en de SVB gebruikt voor het delen van informatie aan, en het onderhouden van contact met budgethouders en diens vertegenwoordiger.

6. Technische en analytische doeleinden

Het PGB Portaal maakt gebruik van cookies. Persoonsgegevens die door middel van cookies op het PGB Portaal zijn verzameld, worden alleen gebruikt voor technische en analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.