Stap 2: Werkafspraken

In het PGB Portaal krijgt u alleen de vragen te zien die voor u gelden. Hieronder wordt stap 2 toegelicht.

Looptijd

De looptijd gaat over de duur van de zorgovereenkomst. Hier vult de budgethouder in op welke datum de zorgovereenkomst in gaat en hoe lang die geldig is. Een zorgovereenkomst voor bepaalde tijd betekent dat de budgethouder en zorgverlener een einddatum afspreken. Wordt er geen einddatum afgesproken? Dan is dat een zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd. De zorgovereenkomst blijft geldig totdat de budgethouder (of de zorgverlener) de overeenkomst opzegt. Houd altijd rekening met de wettelijke opzegtermijnen. Meer informatie hierover staat op de website van de SVB.

Aanzegtermijn

Een arbeidsovereenkomst die 6 maanden of langer duurt kan niet plotseling worden opgezegd. Dit moet de budgethouder minstens 1 maand voor de einddatum schriftelijk laten weten aan de zorgverlener. Men noemt dit 'aanzeggen'. Vergeet de budgethouder dit? Dan kan de zorgverlener een vergoeding van de budgethouder eisen van maximaal 1 maandsalaris. Houd de aanzegtermijn daarom goed in de gaten. Weet de budgethouder bij het afsluiten van de overeenkomst al dat deze niet verlengd wordt? Dan kan de budgethouder dat al aangeven in de zorgovereenkomst.

Proeftijd

Neemt de budgethouder de zorgverlener in dienst voor een periode langer dan 6 maanden? Dan kan een proeftijd worden afgesproken in de zorgovereenkomst om te kijken of de samenwerking bevalt. Bevalt de samenwerking niet? Dan stopt de budgethouder of de zorgverlener de zorgovereenkomst direct tijdens de proeftijd. Er hoeft dan geen reden op gegeven te worden en er is geen opzegtermijn. Een proeftijd is niet verplicht.

Vaste of onregelmatige uren

De werkafspraken gaan over het aantal uren en de dagen waarop de zorgverlener voor de budgethouder werkt. Er zijn twee mogelijkheden:

 • De budgethouder kan afspreken dat een onregelmatig aantal uren zorg verleend wordt. U kunt hier als budgethouder voor kiezen als er de ene week meer zorg nodig is dan de andere week.
 • De budgethouder kan ook afspreken dat er een vast aantal uren zorg verleend wordt.

Meerdere budgetten

Heeft u meerdere budgetten en kiest u voor een vast aantal uren zorg? Vul dan in hoeveel uren de zorgverlener vanuit het ene budget werkt en hoeveel uren vanuit het andere. Let erop dat het aantal uren dat u per budget opgeeft, klopt met de toekenningsbeschikking die u van uw zorgkantoor of gemeente heeft ontvangen.

Weekrooster

De budgethouder kan in sommige gevallen een weekrooster afspreken. Dat doet de budgethouder in ieder geval als gekozen wordt voor een vast aantal uren zorg. De budgethouder kan een rooster per 1, 2, 3 of 4 weken afspreken. Werkt de zorgverlener elke week op dezelfde dagen? Dan kiest de budgethouder voor een rooster voor 1 week. Werkt de zorgverlener de ene week op maandag en woensdag en de andere week op maandag en donderdag? Kies dan voor een rooster per 2 weken etc.

Ontvangt de budgethouder een budget uit de Wlz? Dan mag de budgethouder voor de zorgverlener maximaal 40 uur per week declareren uit dit budget.

Werkgeverslasten bij 4 dagen of meer per week in dienst

Als de zorgverlener in dienst is bij de budgethouder en 4 dagen of meer per week voor de budgethouder werkt, moeten er premies worden afgedragen. Dan is de zorgverlener namelijk verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. Deze werkgeverslasten, zoals ze worden genoemd, komen bovenop het loon dat de budgethouder met de zorgverlener heeft afgesproken en worden uit het budget betaald. Houd rekening met ongeveer 20% van het loonbedrag, wat dus nog extra uit het pgb betaald wordt. De SVB zal in dat geval de salarisadministratie voor de budgethouder doen.

Hoe moet de budgethouder bepalen of de zorgverlener 4 of meer dagen per week voor de budgethouder werkt bij een onregelmatig rooster? Kijk dan of de zorgverlener minimaal de helft van de tijd 4 of meer dagen per week werkt.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: Werkt de zorgverlener de ene week 3 dagen en de andere week 4 dagen? Dan werkt de zorgverlener 4 dagen per week en moeten er werkgeverslasten worden betaald.

Voorbeeld 2: Werkt de zorgverlener de ene week 3 dagen, de tweede week 3 dagen en derde week 7 dagen? Dan werkt de zorgverlener 3 of minder dagen per week en hoeven er geen werkgeverslasten te worden betaald.

Vast bedrag per maand of achteraf declareren

Er zijn twee manieren hoe de zorgverlener uitbetaald kan krijgen: elke maand een vast bedrag (ook wel maandloon genoemd) of achteraf declareren. Als de budgethouder achteraf declareert kan de budgethouder de gewerkte uren invullen in het PGB Portaal, eventueel kan daarbij ook een factuur geüpload worden. Bij een Wlz-budget is een maandloon altijd toegestaan. Betreft het een Wmo of Jeugdwet-budget? Dan vraagt de budgethouder bij de gemeente na of een maandloon is toegestaan.

Als de zorgverlener een vast aantal uren werkt, kan de budgethouder kiezen hoe de zorgverlener uitbetaald wordt. Als de zorgverlener een onregelmatig aantal uren werkt, moet er achteraf gedeclareerd worden.

Loon/vergoeding

Komt de zorgverlener bij de budgethouder in dienst? Dan spreken we van loon. De budgethouder is de werkgever. Komt de zorgverlener niet bij de budgethouder in dienst? Dan spreken we van een vergoeding. De budgethouder is de opdrachtgever. Als er in de rest van de tekst wordt gesproken over loon kan het dus ook over een vergoeding gaan.

Tarief bij achteraf declareren

Spreekt de budgethouder met de zorgverlener af dat er achteraf gedeclareerd wordt? Vul dan hier in hoe hoog het brutotarief is. Het is mogelijk dat de zorgverlener verschillende werkzaamheden doet. Spreek dan per werkzaamheid een tarief af. 'Bruto' wil zeggen dat er nog belasting betaald moet worden over het loon. De zorgverlener is hier zelf verantwoordelijk voor, tenzij de SVB de salarisadministratie voor de budgethouder doet.

Tarievenlijst

Maakt de zorginstelling gebruik van een tarievenlijst? Dan voert de budgethouder alle geldende tarieven in bij het opstellen van de zorgovereenkomst.

Maandloon

Spreekt de budgethouder een vast maandloon af? Vul dan hier in hoe hoog het brutotarief per maand is. Zal de zorgverlener naast de vaste aantal uren zorg soms extra zorg leveren? Bijvoorbeeld als de zorgverlener langer werkt dan gepland of extra uren komt werken. Vul dan bij 'Andere vergoeding' de vergoeding hiervoor in. Dit kan de budgethouder achteraf declareren.

Eenheid van het tarief

De budgethouder kan kiezen uit verschillende eenheden bij elk tarief. Bijvoorbeeld voor uur, dagdeel, weekend of week. Kiest de budgethouder voor een andere optie dan uur? Vul dan in, aan hoeveel uur de gekozen optie gelijk staat. Op deze manier kan het PGB Portaal berekenen of de budgethouder voldoet aan het minimumloon. De budgethouder gaat de zorg dan ook declareren in de gekozen eenheid. Bij het declareren hoeft de budgethouder niet om te rekenen hoeveel uur de zorgverlener heeft gewerkt.

Standaarden die de budgethouder mag aanhouden, maar waar ook van afgeweken mag worden:

 • een dagdeel is 4 uur
 • een nacht is 8 uur
 • een etmaal is 24 uur
 • een weekend is 72 uur
 • een midweek is 120 uur
 • een week is 168 uur

Werkt uw zorgverlener bijvoorbeeld altijd 3,5 uur per dagdeel? Kies dan voor dagdeel en vul in dat 3,5 uur wordt gewerkt per dagdeel.

De eenheden per km en per rit horen bij de werkzaamheid 'vervoer van en naar begeleiding'.

Voorbeeld
De zorgverlener voert bepaalde werkzaamheden altijd uit per dagdeel. De budgethouder geeft aan dat de zorgverlener altijd 4 uur werkt per dagdeel. Het afgesproken tarief is bijvoorbeeld € 50,- per dagdeel. Als de budgethouder de kosten voor deze werkzaamheden declareert, hoeft de budgethouder alleen aan te geven hoeveel dagdelen de zorgverlener heeft gewerkt. Komt het voor dat de budgethouder op sommige dagdelen maar 3 uur deelneemt aan de dagbesteding? Dan moeten er 2 tarieven afgesproken worden in de zorgovereenkomst. Een tarief voor een dagdeel van 4 uur en een tarief voor een dagdeel van 3 uur. Het is niet toegestaan om een tarief per uur af te spreken voor dagbesteding.

Minimumloon en maximumtarief

Is de zorgverlener geen zorginstelling of zzp'er? Dan heeft de zorgverlener recht op het minimumloon. Dat is het minimale salaris waar een medewerker volgens de wet recht op heeft. Houd hier rekening mee met het bepalen van de vergoeding.

Gemeenten en zorgkantoren kunnen een maximumtarief bepalen voor de zorg. Dit is het maximale bedrag dat de budgethouder per uur mag betalen. Voor een zorgverlener met AGB-code geldt een hoger tarief (formele tarief). Het zorgkantoor of de gemeente laat aan de budgethouder weten wat de maximumtarieven zijn. Het is niet mogelijk om een hoger tarief af te spreken dan het maximum tarief.

Vakantiegeld en vakantie-uren

Is de zorgverlener geen zorginstelling of zzp'er? Dan heeft de zorgverlener recht op vakantiegeld, in de wet vakantiebijslag genoemd. Het vakantiegeld is 8% van het loon. Het tarief dat de budgethouder opgeeft, is altijd inclusief het vakantiegeld. De zorgverlener ontvangt het vakantiegeld bij iedere betaling als vast onderdeel van het loon.

Neemt de budgethouder de zorgverlener in dienst? Dan heeft de zorgverlener recht op 8,33% vakantie-uren van het totaal aantal gewerkte uren. Per 12 uur werken heeft de zorgverlener recht op 1 uur vakantie. Het uitbetalen van de vakantie-uren kan op twee manieren. Bij optie 1 zit de betaling van de vakantie-uren in het uurloon. In dit geval declareert de zorgverlener de opgenomen vakantie-uren niet en hij of zij wordt niet doorbetaald in de vakantie. Bij optie 2 zit de betaling van de vakantie-uren niet in het uurloon. In dit geval declareert de zorgverlener de opgenomen vakantie-uren wel en wordt hij of zij doorbetaald in de vakantie. Let op! De betaling van de vakantie-uren komt uit het budget. Ook als de budgethouder kiest voor de optie waarbij de vakantie-uren los worden gedeclareerd. Houd hier rekening mee bij de planning van het budget en het bepalen van het uurloon.

Kiest de budgethouder voor maandloon? Dan is er geen keus en wordt het loon doorbetaald tijdens de opgebouwde vakantie-uren.

Werkzaamheden

Hierin geeft de budgethouder aan welke werkzaamheden de zorgverlener voor de budgethouder gaat doen. De budgethouder kan één tarief voor alle werkzaamheden afspreken of per werkzaamheid een tarief afspreken. Kies alleen werkzaamheden die volgens de toekenningsbeschikking ingekocht mogen worden.

Vervoer

Staat er in de toekenningsbeschikking dat de budgethouder recht heeft op vervoer bij begeleiding groep? De zorgverlener die voor de begeleiding groep zorgt, kan ook het vervoer regelen. Kies dan voor de werkzaamheden 'begeleiding groep' en 'vervoer van een naar begeleiding groep'. De budgethouder kan ook met een andere zorgverlener afspraken maken voor het vervoer naar de begeleiding groep. Kies dan alleen voor de werkzaamheden die deze zorgverlener uitvoert. Dus of 'begeleiding groep' of 'vervoer van een naar begeleiding groep'. De vervoerskosten kunnen op dezelfde manier gedeclareerd worden als de andere werkzaamheden, namelijk onder het menu-item 'indienen declaratie'.

Let op: de werkzaamheid vervoer gaat over de vervoerskosten van de budgethouder, niet de reiskosten van de zorgverlener voor woon-werkverkeer.

Bereikbaarheidsdienst

Een bereikbaarheidsdienst is een speciale vorm van een 'oproepdienst' voor in de zorgsector. Bij een bereikbaarheidsdienst kan een zorgverlener opgeroepen worden om te komen werken. Als de zorgverlener opgeroepen wordt moet de zorgverlener:

 • zo snel mogelijk aanwezig zijn bij de budgethouder;
 • werkzaamheden uitvoeren die achteraf per uur gedeclareerd kunnen worden.

Verder geldt:

 • de zorgverlener moet minimaal 18 jaar zijn;
 • geen minimumloon voor de tijd waarin de zorgverlener kan worden opgeroepen;
 • een beschikbaarheidsdienst mag maximaal 24 uur duren;
 • de tijd waarin de zorgverlener kan worden opgeroepen niet als arbeidstijd. Als de zorgverlener echter wordt opgeroepen en aan het werk moet, telt dat wel als arbeidstijd.
 • een bereikbaarheidsdienst wordt opgelegd in situaties waarin een oproep te verwachten is. Bij een oproepdienst wordt de zorgverlener alleen voor onvoorziene omstandigheden opgeroepen.

Bekijk alle afspraken die gelden voor bereikbaarheidsdiensten op de website van de Rijksoverheid en zoek op de 'Regels bij oproepdienst'.

Reiskosten­vergoeding

Is de zorgverlener geen zorginstelling of zzp'er? Dan kan de budgethouder de reiskosten vergoeden voor het woon-werkverkeer en werk-werkverkeer die de zorgverlener maakt. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de SVB.