Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het elektronisch uitwisselen van gegevens via het ‘PGB Portaal’.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • PGB Portaal: Het systeem waarin als belangrijkste de functies zorgovereenkomsten, declaraties en maandlonen worden vastgelegd door alle partijen die op grond van de wet taken uitvoeren in het kader van het pgb. Het is de dienst voor elektronische uitwisseling van gegevens waarvan u gebruik kan maken.
 • VWS: De Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) die beheerder is van het PGB Portaal
 • U: degene die in de hoedanigheid van gebruiker voor de elektronische uitwisseling van gegevens het PGB Portaal gebruikt.
 • Opdracht: een door u via het PGB Portaal aan VWS elektronisch verstrekte opdracht.
 • Budgethouder: degene die een persoonsgebonden budget (pgb) toegekend heeft gekregen van een verstrekker.
 • Zorgverlener: de persoon of instelling die de zorg verleent en met wie de budgethouder een zorgovereenkomst heeft afgesloten.
 • Vertegenwoordiger: De persoon of instelling die gemachtigd is om pgb-zaken namens de budgethouder te regelen.
 • Verstrekker: de organisatie die het pgb verstrekt. Dit kunnen een zorgkantoor en/of een gemeente zijn.
 • Sociale Verzekeringsbank: dit is de instantie die verantwoordelijk is voor de uitbetalingen van declaraties en de budgethouder ondersteunt met het werkgeverschap (nader te noemen als SVB). De SVB neemt in een aantal gevallen ook taken namens gemeenten waar.
 • Toekenningsbeschikking: het bericht van uw gemeente of zorgkantoor met de toekenning van uw pgb. Hierin staat ook de hoogte en looptijd van het budget en of er sprake is van een vertegenwoordiger.
 • VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten.
 • ZN: Zorgverzekeraars Nederland.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden PGB Portaal

 • Door gebruik te maken van het PGB Portaal accepteert u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 • VWS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in overleg met de VNG, ZN en de SVB eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. VWS streeft er naar wijzigingen of aanvullingen ten minste een maand voordat deze van kracht worden op de website van het PGB Portaal te vermelden.
 • Er kan nog op papier gewerkt worden, indien u geen gebruik van het PGB portaal wenst te maken. De gegevens worden wel altijd in het PGB portaal verwerkt.

Artikel 3. Inloggen PGB Portaal

 • U kunt inloggen voor het PGB Portaal via de website.
 • Als budgethouder kunt u alleen gebruikmaken van het PGB Portaal als er door de verstrekker een geldige toekenningsbeschikking is afgegeven. Indien u vertegenwoordiger bent dan kunt u alleen gebruik maken van het portaal als u als vertegenwoordiger meegegeven wordt in de toekenningsbeschikking. Als zorgverlener kunt u alleen gebruikmaken van het portaal als er een zorgovereenkomst is of opgesteld wordt met u.
 • In het geval dat u een budgethouder, vertegenwoordiger of informele zorgverlener bent, krijgt u toegang tot het PGB Portaal door middel van uw unieke DigiD inlogcode. Indien u een formele zorgverlener of zorgkantoormedewerker bent dan kunt u inloggen via de landelijke inlogmethode van VECOZO. Als gemeentemedewerker kunt u via de landelijke gemeentelijke inlogmethode GEMNET inloggen. Als u een SVB-medewerker bent kunt u inloggen via de inlogmethode van de SVB.

Artikel 4. Gebruik van PGB Portaal

 • Bij het gebruik maken van het PGB Portaal zijn alle gebruikers verplicht om gebruik te maken van de aangereikte inlogmethodieken. Dit is om de identiteit te kunnen vaststellen en ter beveiliging van de dienst PGB Portaal.
 • Opdrachten die het PGB Portaal bereiken, worden geacht van u afkomstig te zijn.

Artikel 5. Opslaan en delen van gegevens

 • De gegevens die u verstrekt worden verwerkt en opgeslagen in het kader van de uitvoering van de Wlz, Jw en/of Wmo.
 • We zijn wettelijk verplicht uw gegevens te delen met de verstrekkers en de SVB.
 • De door u aangereikte gegevens worden conform de wettelijke bewaartermijn bewaard.
 • U kunt een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen op de wijze als beschreven in de privacy policy van het PGB Portaal. De privacy policy staat in de footer van het PGB Portaal.

Artikel 6. Uw verplichtingen

 • De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de inlogmethodieken gelden ook voor het PGB Portaal. Bijvoorbeeld de Gebruiksvoorwaarden DigiD (www.digid.nl) op DigiD. U dient deze gebruiksvoorwaarden na te leven.
 • U bent verantwoordelijk voor een correct gebruik van de inloggegevens. Het is niet toegestaan deze aan derden te verstrekken.
 • U draagt de verantwoordelijkheid met betrekking tot de geschiktheid en veiligheid van de door u gebruikte internet- en/of telecommunicatiediensten, apparatuur en programmatuur voor het gebruik van het PGB Portaal. De kosten van afname, aanschaf, gebruik en onderhoud hiervan komen voor uw rekening.
 • U staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan het PGB Portaal verstrekte gegevens.
 • Het is u niet toegestaan om gegevens in het PGB Portaal op te slaan die niet in het PGB Portaal thuishoren.

Artikel 7. Rechten en verplichtingen VWS

 • VWS spant zich in om het PGB Portaal voor u beschikbaar te houden.
 • Het PGB Portaal spant zich in om, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 2 opdrachten uit te voeren op basis van de door u verstrekte instructies en gegevens.
 • Alle mogelijke gegevens worden met behulp van het PGB Portaal aan u ter beschikking gesteld, tenzij er zwaarwegende of wettelijke redenen zijn om dit niet te doen.
 • VWS behoudt zich het recht voor om indien zij vermoedt dat u strijd handelt met artikel 6 lid 2 de toegang tot PGB Portaal te blokkeren.
 • Het is VWS toegestaan om de dienst PGB Portaal te wijzigen en geheel of gedeeltelijk op te schorten, bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten. VWS informeert u hierover zo mogelijk langs elektronische weg of stelt u via de website van het PGB Portaal in de gelegenheid hiervan kennis te nemen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid VWS

 • VWS is niet aansprakelijk voor (financiële) schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van het PGB Portaal, waaronder onder meer wordt begrepen:
  • het niet beschikbaar zijn van PGB Portaal;
  • het niet, niet tijdig of niet juist uitvoeren van een opdracht;
  • het verstrekken van niet actuele, onjuiste of onvolledige informatie door u;
  • onbevoegd gebruik van een van de inlogmethodieken tot het moment dat u VWS en de verantwoordelijke partij voor de inlogmethodiek hiervan op de hoogte heeft gesteld;
  • het feit dat een door u verstuurd bericht VWS of een andere partij niet of niet tijdig heeft bereikt;
  • een niet toereikende beveiliging van het PGB Portaal;
  • de onvolledigheid, onjuistheid of ongeschiktheid van de gegevens en informatie die via het PGB Portaal aan u worden geboden.
 • De in lid 1 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid van VWS geldt niet in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 9. Beëindiging van PGB Portaal

 • Het is VWS toegestaan om uw toegang tot het PGB Portaal te beëindigen bij:
  • beëindiging van de dienst PGB Portaal;
  • een vermoeden van misbruik of fraude door u;
  • het niet-nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit deze voorwaarden en gebruiksvoorschrift.
 • In geval van beëindiging op grond van dit artikel onder lid 1 sub 1 wordt hierover door VWS een mededeling geplaatst op de website van het PGB Portaal.
 • In geval van beëindiging op grond van dit artikel onder lid 1 sub 2 of 3 wordt u hierover geïnformeerd.
 • Wanneer u uw deelname aan PGB Portaal wenst te beëindigen, kunt u een daarop gericht verzoek schriftelijk naar VWS versturen of via het telefoonnummer dat vermeld staat op de website van het PGB Portaal onder kopje ‘contact’.