Pgb en corona: niet-geleverde zorg mag weer worden doorbetaald

Nu Nederland te maken heeft met een tweede corona-golf en er weer aangescherpte maatregelen gelden, is de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg opnieuw ingevoerd. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 voor Wmo, Jeugdwet en Wlz. Voor Zvw wordt nog gesproken over een dergelijke regeling.

Update: Vanaf 18 mei 2021 zijn 2 uitzonderingen aan deze regeling toegevoegd. Het gaat om het doorbetalen van niet-geleverde zorg in de situatie waarin een zorgverlener niet buiten werktijd gevaccineerd kan worden of als er geen persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) kunnen worden gebruikt door een uitzondering op de mondkapjesplicht.

Uitzondering doorbetaling vaccinatie in werktijd

Het is belangrijk dat zorgverleners zich laten vaccineren. De vaccinatie afspraak dient zoveel mogelijk buiten werktijd ingepland te worden. In gevallen, waarin dit niet mogelijk is, kunnen deze uren als ‘niet geleverde zorg’ worden uitbetaald. Ook zorgverleners die via een pgb werken, komen hiervoor in aanmerking. Het gaat daarbij voor het pgb om maximaal 2 uur per vaccinatiemoment. Reiskosten worden niet vergoed.

Uitzondering doorbetaling wanneer mondkapje niet gebruikt kan worden

Budgethouders die als gevolg van hun beperking of ziekte geen mondkapjes verdragen, zijn soms genoodzaakt het aantal zorgverleners te beperken vanwege het verhoogde risico op besmetting. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of psychische beperking (zoals autisme of dementerenden) die erg in de war raken door het dragen van mondkapjes of personen waarvan de begeleiders in verband met liplezen geen mondkapje kunnen gebruiken. Deze groep is ook uitgezonderd van de mondkapjesplicht in het personenvervoer  (zie art. 6.6 Tijdelijke Regeling maatregelen COVID-19). De uitbreiding van de regeling maakt het mogelijk dat niet geleverde zorg in dergelijke uitzonderlijke gevallen mag worden doorbetaald.

Doorbetaling vanaf 1 oktober 2020 bij besmetting of quarantaine

De regeling voor pgb sluit zo veel mogelijk aan bij zorg in natura. Het uitgangspunt is dat zorg zoveel mogelijk moet doorgaan. Doorbetaling is in deze nieuwe regeling echter alleen mogelijk als u of uw zorgverlener corona heeft of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd.

De regeling geldt ook voor gevallen waarin de dagbesteding (gedeeltelijk) sluit in verband met besmetting of voor gevallen waarin zij niet de volledige zorg kunnen leveren door de RIVM-richtlijnen. Voor het doorbetalen van deze niet-geleverde zorg hoeft u vooraf geen toestemming te vragen aan de gemeente of het zorgkantoor. Gaat het om een pgb vanuit de Jeugdwet of de Wmo? Dan is het advies om dit af te stemmen met de gemeente.

Ziek melden?

Is uw zorgverlener ziek door corona? Dan hangt het van de soort overeenkomst af wat u moet doen:

  • Bij een arbeidsovereenkomst meldt u uw zorgverlener ziek. Geef deze melding dan NIET door in het PGB Portaal, maar geef de ziekmelding binnen 24 uur telefonisch door aan de SVB.
  • Bij een overeenkomst van opdracht meldt u uw zorgverlener niet ziek. U mag de niet-gewerkte uren van uw zorgverlener doorbetalen als niet-geleverde zorg.

Moet uw zorgverlener in quarantaine? Dan mag u de niet-gewerkte uren van uw zorgverlener doorbetalen als niet-geleverde zorg.

Terugwerkende kracht in het PGB Portaal

Heeft u te weinig zorg gedeclareerd in oktober of november? U kunt dit herstellen door de eerste declaratie in te trekken. Na goedkeuring dient u een vervangende declaratie in. Het verschil wordt daarna uitbetaald.

Niet-geleverde zorg bijhouden

Om gebruik te kunnen maken van de doorbetalingsregeling moet worden bijgehouden welke niet-geleverde zorg is doorbetaald. Ook moet bij besmetting een schriftelijke bevestiging van de besmetting worden getoond. Het bijhouden gaat dus alleen over zorg en ondersteuning die door het volgen van de richtlijnen van het RIVM niet geleverd kan worden. Bij een budget vanuit de Wmo of Jeugdwet hoeft u geen schriftelijke bevestiging van de besmetting te bewaren. U hoeft ook niet bij te houden welke zorg er wel en niet is geleverd.

Formulieren beschikbaar

Heeft u een Wlz-budget? Dan houdt u de niet-geleverde zorg bij op een speciaal formulier. Op dit formulier registreert u de gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener.

Heeft u een Wmo- of Jeugdwetbudget? Dan mag u de niet-geleverde zorg op een zelfgekozen manier registreren. U kunt ook het formulier voor de Wmo en Jeugdwet gebruiken.

Registratieformulieren niet-geleverde zorg

Formulier invullen

Let bij het invullen van het registratieformulier niet-geleverde zorg (Wlz) goed op de volgende zaken:

  • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.
  • Elke zorgverlener heeft een eigen formulier.
  • U kiest zelf of u de uren wilt registreren: per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totale aantal uren maar klopt met de declaraties.
  • Bewaar de registratieformulieren goed, óók nadat u deze gegevens heeft gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer worden opgevraagd.

Extra kosten door corona

De regeling Extra kosten vanwege corona (EKC) is verlengd. Budgethouders die extra kosten maken door corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een EKC-aanvraag bij de gemeente of het zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Dit kan tot en met 31 december 2021.